COBIT

با توجه به اینکه هم اکنون فناوري اطلاعات ستون فقرات مهمي براي فرايندهای سازمانی است و براي کنترل و نظارت روي آن ، پیاده سازی راهبری فناوری اطلاعات امری غیر قابل انکار می باشد.
نسخه اولیهCOBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) در سال 1996 منتشر شده و تا حد زیادی بر امور حسابرسی متمرکز شده بود. این در حالیست که آخرین نسخه از آن، در سال 2013 منتشر شده و بر ارزشی که حاکمیت فناوری اطلاعات می تواند بر موفقیت کسب و کار ایجاد کند تاکید کرده است. همچنین توصیه های مختصری نیز در مورد مدیریت ریسک سازمان را فراهم آورده است.
COBIT چارچوبی برای توسعه، پیاده سازی، نظارت و بهبود حاکمیت فن آوری اطلاعات (IT) و شیوه مدیریتی است که توسط موسسه حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance Institute – ITGI) و انجمن حسابرسی و کنترل سامانه های اطلاعاتی (Information Systems Audit and Control Association – ISACA) منتشر شده است. هدف از این چارچوب ارائه یک زبان مشترک برای برقراری ارتباط مدیران کسب و کار  با یکدیگر در رابطه با مقاصد، اهداف، و نتایج می باشد.
هدف اصلی

هدف اصلي پروژه COBIT، توسعه خط مشي هاي واضح و مدلهاي مناسب براي امنيت و کنترل فناوري اطلاعات، براي تأييد جهاني توسط سازمانهاي تخصصي، دولتي و تجاري است. هدف COBIT برآورده کردن هدفهاي تجاري است.