نرم افزارهای امنیت سیستمهای صنعتی مانند Antiviruses,White Listing Softwares