مشاوره و استقرار ITIL

ITIL  مجموعه ای مشتمل بر بهترین تکنیک ها و بهروش ها (Best Practice) برای مدیریت خدمات و سرویس های فناوری اطلاعات است که توسط هزاران سازمان از سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. تمام فلسفه ITIL پیرامون دستورالعمل های راهنماست که در کتابهای  ITIL، رشد یافته است.
ITIL  شامل مجموعه ای از فرآیندها است که دستورالعمل هایی را در خصوص فراهم آوردن سرویس های با کیفیت IT و تسهیلات سازگار و محیطی مورد نیاز برای پشتیبانی IT ارائه می دهد.   ITILدر بر گیرنده بهترین تکنیک ها برای مدیریت خدمات IT می باشد.
توسعه مداوم IT، نشان می دهد که سازمان ها بخاطر اینکه بتوانند به اهداف شرکت نایل شوند و نیازهای کسب و کارشان را برآورده نمایند ، بطور فزاینده ای در حال وابسته شدن به IT هستند. این امر منجر به شکل گیری یک نیاز رو به افزایش برای سرویس های با کیفیت IT می گردد.
برخی از مزایای پیاده سازی ITIL  
• کاهش هزینه های دپارتمان فناوری اطلاعات
• ارتقاء کیفیت سرویس دهی IT به سازمان
• استانداردسازی و بهبود سرویس های IT از طریق بکارگیری فرایندهای بهترین تکنیک اثبات شده
• افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجی سازمان که از سرویس های IT استفاده می کنند
• بهبود استانداردها و دستورالعمل های راهنما
• ایجاد یک زبان فنی مشترک میان اعضاء تیم مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات