مشاوره و استقرار ISMS

 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ابزاری است برای شناسایی، مدیریت و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهدیداتی که امروزه سازمانها بواسطه از دست دادن اطلاعات خود با آنها رودرو می باشند. این تهدیدات مشتمل بر : تهدیدات داخلی سازمان، تهدیدات خارجی سازمان، تهدیدات اتفاقی، تهدیدات ناشی از خطاهای عمدی و غیر عمدی است. امروزه سازمانها بسیاری از فرصتهای کسب و کار خود  را به لحاظ از دست دادن اطلاعات پر ارزش خود از دست می دهند. هدف اصلی این سیستم برقراری مکانیسمی جهت حفاظت از همین فرصتهاست. اهمیت دوچندان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در دنیای امروز امری غیر قابل انکار می باشد، از این رو ما خود را موظف دانستیم تا بیشتر تمرکز و توانمان را در ارائه تمام و کمال این سیستم صرف کنیم. وسعت سازمانها نیز ما را بر آن داشته تا خدماتمان را به صورت جزئی تر و شفافتر ارائه نماییم.

برخی از مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001
1- برقراری بستری برای حفظ ویژگی دسترسی پذیری اطلاعات برای افراد مجاز
2- برقراری بستری برای حفظ محرمانگی اطلاعات
3- برقراری بستری برای حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و ممانعت از اختلال در آن توسط افراد غیر مجاز
4- ایجاد طرح تداوم جریان کسب و کار
5- مدیریت ریسک های امنیت اطلاعات در محدوده سیستم.
6- ایجاد مکانیسمی برای شناسایی رخدادهای امنیتی و مدیریت و کنترل آنها
7- ارتقاء سطح امنیت خدمات فناوری اطلاعات بواسطه طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
8- ارتقاء سطح فرهنگ رعایت امنیت در سازمان
9- دریافت گواهینامه ISO/IEC 27001:2013