خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای شرکت هیرساویژن به قرار  زیر می باشند

– مشاوره در زمینه طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
(منطبق بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013)
– مشاوره در زمینه طراحی و استقرار سیستم مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات ITSM
(منطبق بر استاندارد ISO/IEC 20000)
– مشاوره در زمینه طراحی و استقرار ITIL
– مشاوره در زمینه طراحی و استقرار COBIT
– مشاوره در زمینه تدوین راهبردهای فناوری اطلاعات IT Strategy
– مشاوره در زمینه IT Master Plan
– مشاوره در زمینه سیستم مدیریت تداوم کسب و کار
– ارزیابی اولیه (Pre-Assessment) سیستم های موضوع فعالیت شرکت از جمله ISMS و ITSM و ITIL
– خدمات بازرسی و ممیزی سیستم های موضوع فعالیت شرکت از جمله ISMS و ITSM و ITIL
– بروز رسانی و پشتیبانی سیستم های پیاده سازی شده
– تهیه و تنظیم RFP های فنی و تخصصی در زمینه موضوع فعالیت شرکت