تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی سال 1396

ردیف

نام دوره

تاریخ برگزاری

هزینه دوره (عمومی)

هزینه دوره

(درون سازمانی)

1

آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  (ISMS)  مبتنی بر ISO27001:2013 96/08/20 36.000.000 ریال 19.000.000 ریال

2

پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) 96/07/24 الی 96/07/26 10.000.000 ریال 51.000.000 ریال

3

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) 96/11/28 الی 96/11/30 9.000.000 ریال 40.000.000 ریال

4

سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) 96/02/30 الی 96/03/03 17.000.000 ریال 88.000.000 ریال

5

آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ISO20000 96/04/14 3.600.000 ریال 19.000.000 ریال

6

ITIL Foundation V3 96/06/06 الی 96/06/08

96/10/04 الی 96/10/06

10.000.000 ریال 52.000.000 ریال

<< دوره هایی که بنا به درخواست کارفرما برگزار می گردند >>

ردیف

نام دوره

مدت

هزینه دوره

1

مدیریت تداوم کسب و کار 4 ساعت 8.000.000 ریال

2

مدیریت حوادث امنیت اطلاعات 4 ساعت 8.000.000 ریال

3

مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO/IEC27005:2011 16 ساعت 10.000.000 ریال

4

  CEH 40 ساعت  15.000.000 ریال