ارزیابی اولیه Pre-Assessment

هدف از انجام فرآیند ارزیابی اولیه (Pre-Assessment) در خصوص مشاوره و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001 و یا سیستم مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات مبتنی بر استاندارد  ISO/IEC 20000، امکانسنجی اجرای سیستم با هدف تعیین مؤثرترین، اثربخش ترین و امکان پذیر ترین محدوده اجرای سیستم و نیز طیف سرمایه ها و تکنولوژی های مستقر در محدوده سیستم می باشد.
برخی از مزایا و دستاوردهای پروژه ارزیابی اولیه
1. گزارش شکاف وضعیت موجود با الزامات و توصیه های استاندارد
2. تعیین محدوده
3. تدوین کلیات متدولوژی پیشنهادی
4. برنامه های توسعه سیستم
5. برآورد تقریبی هزینه و زمان مشاوره و استقرار استاندارد