آموزش

درک این واقعیت که امروزه دانش، بخشی از سرمایه های سازمانی بشمار می آید، سازمانها را بر آن داشته است تا با تدوین یک برنامه اصولی اقدام به رشد سطح دانش سازمانی نمایند. در این راستا شرکت مهندسی هیرسا ویژن نیز با درک این حساسیت بخشی از فعالیتهای سازمانی خود را در حوزه برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی کاملاً تخصصی برای رشد سطح دانش سازمانها متمرکز نموده است.
خدمات آموزشی مجموعه هیرساویژن
• برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی
• برگزاری کارگاه های درون سازمانی
• برگزاری سمینارها و کنفرانس های آموزشی
برخی از عناوین کارگاه های آموزشی ما
• آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر ISO 27001:2013
• پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر ISO 27001:2013
• ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر ISO 27001:2013
• سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر ISO 27001:2013
• آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ISO 20000:2011
•دوره ITIL Foundation V.3 و….
• مدیریت تداوم کسب و کار
• مدیریت حوادث امنیت اطلاعات
• مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 27005:2011
• دوره CEH
• دوره + Security
• ……